top of page
monasterio-montserrat-img_1703_1-d72.jpg
jes.png

És hora de pensar a Catalunya en la seva economia ,al seu territori i en el benestar de la seva gent
 

J.E.S és un partit polític amb l'única ideologia de millorar i garantir el benestar econòmic i social de les persones i de les empreses.

 

Amb uns objectius prioritaris sobre el bon funcionament econòmic sobre tot el seu territori, basat en un equilibri just entre els ingressos i despeses que permetin viure decentment tota la seva població i així mateix ajudar a millorar el benefici de les empreses.

Un altre aspecte fonamental per al nostre partit és la protecció de les persones i els seus béns, això indica que un país ha de generar els recursos econòmics suficients per garantir l'estat de benestar que permeti a tota la seva població viure amb seguretat i tranquil·litat.

J.E.S és un partit polític conciliador amb altres formacions polítiques, busca la col·laboració i respecte, pensant que tota representació política està formada per persones que són els seus respectius votants, els quals mereixen tot el nostre respecte i comprensió.

La llibertat d'ideari i pensament permet acollir els aspectes positius de les ideologies polítiques d'altres formacions i rebutjar els aspectes negatius. Amb la finalitat d'obtenir més eficàcia i flexibilitat que ajudés molt més a millorar les solucions als problemes de la nostra societat.

Una nova manera de fer política ha arribat: participativa, respectuosa i orientada a solucionar els problemes més urgents.

Sergi Querol Bertran
President  JES
Justicia Economica Social

WhatsApp Image 2023-05-04 at 19.27.22.jpeg

Què proposem ?

Programa Politic JES
Es divideix en tres aspectes importants:
1-Reactivació econòmica 2-Millora dels serveis públics 3- Participació de la gent

Reactivació econòmica

a) Baixar preus en despeses essencials: (particulars i empreses)
-Habitatge i subministraments energètics , crear mercats alternatius i regulats pel govern per afavorir a la gent amb ingressos mitjans i baixos l'accés a habitatge i subministraments energètic a baix cost.
b) Protecció sector primari i industrial
-Prioritzar el consum dels productes de les empreses catalanes
c) Desfiscalitzar els productes i serveis considerats essencials
-Suprimir o baixar impostos en aliments, energia i combustibles, transport i manteniment de vehicles.
d) Augmentar la productivitat dels treballadors
-Incentivar el rendiment del treballador mitjançant la formació i seguretat a l'ocupació.
e) Disminuir les despeses en seguretat social de les empreses
-Disminuir les càrregues en el pagament de les cotitzacions salarials

Rendibilitat de les activitats agricoles, ramaderes i pesqueres i pla de repoblació rural

Mesures orientades a rendibilitzar i fer viable un sector en declivi però essencial a l'economia d'un país.
-Establir un preu mínim de mercat pactat amb agricultors, ramaders i pescadors, el qual permeti cobrir costos i generar un benefici que permeti viure decentment d'aquestes activitats. Aquest preu mínim de mercat serà aplicable a productes locals com als mateixos productes que el seu origen sigui extern al nostre territori.
-Coordinar i elaborar un pla de repoblació rural que permeti viure i treballar en aquestes àrees, bé com a assalariat o com a autònom, un pla que coordinaria un fàcil accés a l'habitatge, una formació pràctica amb ajuda de persones experimentades en aquestes activitats i una retribució en forma de renda o subsidi durant la formació fins a arribar a ser autosuficients amb aquesta activitat
.

Una Catalunya  més Ecològica  Protecció del medi ambient

-Prendre solucions urgents per frenar la sequera com la
dessalació de l'aigua de mar i
reutilitzar l'aigua residual depurada,

-Aigües subterrànies, rius i litoral marítim, actuació urgent a protegir i prendre mesures sobre els causants de contaminació.

- Gestió forestal, augmentar les activitats de prevenció i reforestació.

Millora dels serveis públics

a) Aprofitar les infraestructures i personal sanitari tant públic com privat
-Incentivar les rendes mitjà-altes a utilitzar i contractar la sanitat privada
b) Educacio invertir en psicologia per tal d'augmentar l'estabilitat emocional
-La salut mental infantil i adolescent és fonamental treballar-la a l'escola
c) Serveis socials augmentar el nombre d'assistentes
-Accés i seguiment de professionals a domicilis amb sospita de maltractaments.
d)Serveis jurídics àgils i connectats als problemes de la ciutadania
-Connexió entre forces de seguretat i autoritat judicial per resoldre les detencions de la manera més eficaç possible.
e)Accions ecològiques sobre el problema climàtic
-Connectar amb organitzacions ecologistes per generar solucions a curt i llarg termini
f) Reduir la burocràcia a totes les administracions

Millora urgent del sistema sanitari

Objectiu urgent de reduir les llistes de pacients tot esperant intervencions i especialitats en centres hospitalaris públics , amb augment del pressupost del Govern de la Generalitat a les infraestructures sanitàries publiques tant a nivell material com humà i aprofitant les estructures sanitàries privades :

-Potenciar la contractació d'assegurances d'assistència mèdica privada, deduint aquesta contractació dels costos de cotització salarial a la seguretat social a assalariats i autònoms.
-Deduir una part de la prima de l'assegurança mèdica privada de l'IRPF als assalariats.
-Augmentar les retribucions de tot el personal sanitari públic en general, així com limitar el nombre màxim de hores extres.
-Rebaixar el preu de les matrícules universitàries a tots els estudis relacionats amb la salut.
-Reduir les notes de tall a l'accés universitari a estudis relacionats amb la medicina a canvi de valorar més la sensibilitat humana del futur estudiant mitjançant una prova psicològica.
-Modificar la carrera de medicina i d'infermeria per tal de reduir la durada i potenciar la seva especialització.

Altres mesures

 

 

-Alliberar del control polític a mitjans de comunicació

-Crear un cos anticorrupció dʻinspectors comptables independents i amb autoritat pròpia.

-Augmentar les places a les residències públiques per a la gent gran i persones amb discapacitat física i psíquica.

Facilitar la participació de la gent en decisions polítiques

a) Crear mecanismes informàtics per connectar amb pàgines del Govern i facilitar la participació de la gent.
b) Crear consultes populars sobre qualsevol temàtica
c) Crear canals d'informació temàtica amb fàcil accés dels usuaris
d)Implicar la gent en la governabilitat del país
e) Crear un canal de comunicació directe d'accés de les associacions, federacions i col·legis professionals del país amb les conselleries del Govern

Mercat immobiliari
Accessibilitat en compra i lloguer de tota mena d'immobles.

-Fomentar la rehabilitació d'edificis per a ús d'habitatge principal
-Bonificació de l'IBI en immobles hipotecats en particulars i autònoms

-Augmentar l'IBI en immobles abandonats o deshabitats
-Facilitar la construcció d'u
n parc de habitatges al marge del mercat especulatiu.
Podran accedir a la compra o lloguer totes les persones amb rendes mitjanes o baixes que no disposin de vivenda en propietat.

-Aval de l'Ajuntament a l'accés del lloguer a persones amb ingressos baixos i inestables

-Facilitar i coordinar la creació o habilitació del comerç de proximitat o de barri, sancionant aquells locals comercials que portin un període llarg de temps tancats i sense ús.

Una Catalunya més segura

-Augmentar la partida pressupostària en seguretat
-Sol·licitar un codi penal propi català així com també una llei d'estrangeria catalana
-Reforçar la presència de personal de seguretat privada

-Crear una oficina especialitzada en informar i aconsellar els usuaris que naveguen per internet de protegir-se i denunciar problemes d'estafes a les xarxes

-Crear una major coordinació i suport entre els serveis jurídics i les forces de seguretat

Posició de Catalunya en el context bèl·lic internacional

El nostre partit de convicció pacifista sol·licita l'alto el foc immediat a Ucraïna i a Gaza , tota solució al  conflicte ha de passar per la via diplomàtica.

Servicios
bottom of page