top of page

Presentació projectes prioritaris per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya
 

El nostre partit està preparat per presentar-se per primera vegada a uns comicis electorals amb la voluntat d'aportar estabilitat politica i concòrdia i afrontar reformes que tant necessita la societat catalana i especialment el nostre sector productiu castigat en els últims temps pels enfrontaments polítics i socials .Durant aquesta legislatura el Govern de la Generalitat centrat en el tema de la independència ha deixat pendent moltes millores i solucions que necessita el servei públic. Per tant, ha arribat el moment d'intentar amb un nou partit polític oferir solucions pràctiques i urgents per mantenir el nostre estat de benestar ,fomentant i motivant el sector productiu per crear una major riquesa econòmica i reduir la tensió política i social que existeix en la societat catalana, així com mantenir els objectius de l'actual Govern però amb diferent estratègia, la independència d'un país ha de ser portada de manera legal, estable i sobretot de la manera més democràticament possible sense marginar o ignorar als no independentistes.
Els deu projectes que citem a continuació serien els prioritaris per a les properes eleccions autonòmiques catalanes.  

PROGRAMA  J.E.S   

ELS 10 OBJECTIUS  PRIORITARIS PER CATALUNYA

1° Projecte ; Relacio i encaix de Catalunya-Espanya ,major autogovern i una Hisenda pròpia
 

Pensem que aquest projecte pot trobar un ampli consens i ajudar a reunificar la societat catalana, per tant, tornar a generar una estabilitat social i econòmica a Catalunya.
 

- Treballarem per aconseguir una gestió integral dels recursos econòmics catalans sol·licitant una Hisenda pròpia catalana per tal d'administrar els nostres impostos i reduir el dèficit fiscal amb Espanya, a més de tenir el control total de la gestió i inversió en les nostres infraestructures (obres publiques en xarxa viària, xarxa ferroviària, aeroportuària .... etc). A més sol·licitarem una ampliació compentencial fins arribar a el control total de totes les àrees de servei public que necessita un autogovern, per obtenir la capacitat de crear lleis pròpies en Justícia com un codi penal propi català o en Inmigracion tenir una llei pròpia d'estrangeria, això seria com exemples.


2° Projecte ; Dret d'autodeterminació per plantejar per referèndum un país independent en forma de republica o bé un estat lliure associat o confederat a Espanya
 

JES és un partit no nacionalista i creiem que és el territori que s'ha d'adaptar a la voluntat de la seva gent i no la seva gent adaptar-se a el territori com passa amb el nacionalisme català i espanyol.
 

-Proposem que sigui aprovat immediatament un tercer Estatut a Catalunya, a més del vigent i el de la Vall d'Aran, en aquelles comarques que una majoria qualificada del seu cens electoral decidissin tenir un Estatut propi que inclogués el dret de autodeterminació, així com, el català com a única llengua oficial, a més d'incloure altres particularitats que aprovessin els seus respectius consells comarcals en línia a el ja existent Estatut aprovat de la Vall d'Aran.


3° Projecte ; Honestedat, despolitització de la vida pública i corrupció
 

Aquestes mesures tenen com a objectiu guanyar la credibilitat de la classe política:
 

-Reducció de les retribucions de tots els càrrecs polítics en base al seu deficit administratiu, des del Govern fins a les corporacions locals, en resum tots els polítics que tinguin la responsabilitat d'administrar diners públics.
 -Creiem que s'hauria de sancionar o al menys advertir càrrecs públics i polítics que aportin o comentin dades o afirmacions que no s'ajusten amb la realitat o menteixin de manera deliberada, també treure de la vida publica el control ideològic, en mitjans de comunicació i en tota institució pública, la classe política ha de concentrar-se en la gestió eficient dels serveis públics i no de polititzar ideològicament. També hi ha de haver honestedat en qualsevol projecte, sobretot si és de la transcendència com un procés d'independència del pais, aportant informació veraç de les conseqüències, pros i contres, a curt i mig termini de tots els àmbits que es poden veure afectats, el comerç internacional , les inversions ..etc en resum, de les conseqüències econòmic social que poden existir.
-Quant a corrupció, Catalunya ha de donar exemple, creant un cos d'inspectors comptables, un òrgan independent de la Generalitat que pugui accedir a tots els comptes públics en territori català des del Govern, passant per diputacions, consells comarcals i ajuntaments, i puguin controlar i demanar explicacions sobre tota l'activitat dels càrrecs públics.


4° Projecte ; Foment d'accés a l'ocupació i reducció de contractes laborals precaris
 

Aquestes mesures tenen com a objectiu augmentar les qualitats formatives dels treballadors i reduir la precarietat creant major nombre de contractes indefinits i millorar les relacions entre empresa , treballadors  i seguretat social.
-La oferta academica en formació professional i els estudis superiors adequar-los a la demanda del mercat laboral així com potenciar els contractes laborals d'alternança, escola i practiques en empreses.
-Oferir a les empreses des de l'agència d'ocupació que els perceptors de la prestació d'atur i altres prestacions socials puguin realitzar el període de prova sense cost salarial per a l'empresa, que pagaria només els costos de cotització social durant aquest període.
-En els nous contractes indefinits que sigui l'Administració pública qui assumeixi la indemnització d'acomiadament de treballador i no l'empresa contractant, aquesta indemnització es percebria allargant proporcinalmente la durada de la prestació d'atur. Aquesta mesura facilitaria enormement a les empreses fer contractes indefinits, ja que desapareix la principal causa de preocupació empresarial que és l'antiguitat dels seus treballadors i la possible dotació economica que suposa pagar aquesta indemnització en forma de capital, pel que fa al treballador el dret d'indemnizació el manté intacte en la mateixa quantia només que la percebrà de forma diferida i per l'administració pública.
-Suprimir parcialment les contingències comunes de les cotitzacions del pagament que realitza empresari i treballador, tant del règim general com autònoms, i només en aquells casos que el treballador o autònom decideixi contractar de manera opcional una assegurança privada d'assistència sanitària i una assegurança privada d'indemnització diària per baixa laboral.
-Autonoms, pagament de quota percentual als seus ingressos en facturacions baixes.
-Treballadors, substituir l'increment salarial en funció de l'augment del PIB i no del IPC.
-Pensions, possibilitat voluntària d'allargar l'edat de jubilació reduint la jornada laboral amb retribució mixta, salari-pensió.
-Horari nocturn dels treballadors, augmentar els intervals de consideració de treball nocturn de 8 del vespre a 8 del matí. Així com el salari mínim interprofessional serà superior en els casos que la majoria de hores treballades siguin en l'interval nocturn.


5° Projecte ; Reduir la imposicio fiscal per millorar la riquesa productiva i l'economia domèstica
 

Aquestes mesures tenen com a objectiu augmentar el benefici d'empreses i particulars, motivar la inversió, incentivar el consum, incrementar les retribucions laborals, fomentar l'estalvi i l'augment de poder adquisitiu.
-Reducció de IVA i de ITP (impost de transmissions patrimonials):
               * En compravenda, lloguer i manteniment d'immobles (Habitatges, terrenys, locals comercials, naus industriales..etc.)
               * En compravenda, lloguer i reparació de vehicles de motor (Turismes, Camions,motocicletes i altres vehicles terrestres)
-Reducció de IVA e impostos sobre consums energètics:
               * Electricitat, gas i combustibles, tant d'ús particular com industrial, comercial i transport.
-Reducció de IBI (impost béns immobles):
             * En habitatge de residència habitual i en immobles en ús actiu comercial, professional, agricola o industrial.
-Millores en IRPF:
Amb l'objectiu de captar i motivar el treballador altament qualificat així com els autònoms.
              * Canviar d'un IRPF progressiu a un altre mes lineal fins i tot regressiu en els seus trams.
              * Reduir el percentatge de contribució de IRPF als autònoms.
-Impost de societats: Amb l'objectiu d'incentivar la contractació de personal.
              * Tipus percentual regressiu en com més gran sigui el seu nombre de treballadors.
-Grans empreses i fortunes: Límits màxims impositius en impostos de societats, renda i patrimoni, a canvi de realitzar donacions en àrees com la investigació, la medicina, protecció medi ambient i animals, la cultura i l'esport, ajudes socials ... etc .


6° Projecte ;  Mercat immobiliari :
Accessibilitat en compra i lloguer de tot tipus d'immobles.

 

Aquestes mesures tenen com a objectiu reactivar el mercat immobiliari i la construcció tan necessàries per crear ocupació i riquesa, també tenen la finalitat d'augmentar el nombre de propietaris sobretot a la població més jove i en reduir la diferència de cost immobiliari amb ingressos econòmics.
 

-Augmentar l'oferta d'immobles existent, incrementant el IBI en immobles sense ús o abandonats, i en menor mesura els habitatges no habituals o secundàries.
-Possibilitat de deduir un percentatge del pagament de la hipoteca anual de IRPF i de IBI
-Coordinar la construccion d'un parc d'habitatges a baix cost i al marge del mercat especulatiu , la construccio i l'intervencio de sòl urbà es realitzarà en funció de la demanda de habitatge a cada municipi, es facilitara un preu de cost baix per a les empreses constructores en combinació d'un paquet legislatiu i fiscal que permeti la rendibilitat d'aquestes empreses. Podran accedir a la compra o lloguer totes les persones amb rendes mitjanes o baixes que no disposin d'habitatge en propietat.
-Facilitar i coordinar la creacio o habilitacio de comerç de proximitat o de barri, sancionant aquells locals comercials que portin un període llarg de temps tancats i sense ús.


7° Projecte ;  Millora urgent de sistema sanitari
 

Objectiu urgent de reduir les llistes de pacients en espera d'intervencions i especialitats en centres hospitalaris públics,  amb augment del pressupost del Govern de la Generalitat a les infraestructures sanitàries publiques tant a nivell material com humà i aprofitant les estructures sanitàries privades :
 

-Potenciar la contratacio d'assegurances d'assistència mèdica privada, deduint aquesta contratacio dels costos de cotització salarial a la seguretat social a assalariats i autònoms.
-Deduir una part de la prima de l'assegurança metge privada del IRPF als assalariats.
-Augmentar les retribucions de tot el personal sanitari públic en general, així com limitar el nombre màxim de hores extres.
-Reduir el preu de les matricules universitàries en tots els estudis relacionats amb la salut.
-Reduir les notes de tall a l'accés universitari a estudis relacionats amb la medicina a canvi de valorar mes la sensibilitat humana del futur estudiant mitjançant una prova psicològica.
-Modificar la carrera de medicina i d'infermeria per tal de reduir la seva durada i potenciar l'especialització.


8° Projecte ;

Rendibilitat de les activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres i un pla de repoblacion rural
 

Mesures orientades a rendibilitzar i fer viable un sector en declivi però essencial en l'economia d'un país.
 

-Establir un preu mínim de mercat pactat amb agricultors, ramaders i pescadors, el qual permeti cobrir costos i generar un benefici que permeti viure decentment d'aquestes activitats. Aquest preu mínim de mercat és aplicable a productes locals com als mateixos productes que el seu origen sigui extern al nostre territori.
-Coordinar i elaborar un pla de repoblacio rural que permeti viure i treballar en aquestes àrees, bé com a assalariat o com  autònom, un pla que coordinaria un fàcil accés a l'habitatge, una formació practica amb ajuda de persones experimentades en aquestes activitats i una retribució en forma de renda o subsidi durant la formació fins a arribar a ser autosuficients amb aquesta activitat.


9° Projecte ; Protecció del medi ambient i defensa de la natura i animals
 

Augment pressupostari del Govern de la Generalitat a les següents mesures de prevenció i actuació:
 

-Desenvolupar hàbits de consum i d'activitat que facilitin la reducció de gasos contaminants a l'atmosfera.
-Facilitar la renovacio del parc d'automòbils amb incentius fiscals i un pla Renove per a vehicles de considerable antiguitat.
-Gestió forestal, augmentar les activitats de prevenció i reforestació.
-Ciutats, augmentar les àrees exclusivament de vianants.
-Aigües subterrànies, rius i litoral marítim, actuació urgent en controlar i prendre mesures sobre els causants de contaminació.
-Venda il·legal d'animals en general i especialment animals de companyia i exòtics, reforçar les mesures de control, inspecció i sanció sobretot en les vendes online i estendre la sanció als portals d'anuncis que permetin el comerç il·legal d'animals entre particulars.
-Protectoras d'animals, obligació municipal de destinar un pressupost eficient a crear o mantenir protectoras d'animals en municipis de més de 10.000 habitants, als municipis amb menys població aquesta obligació recaura en els consells comarcals. Aquestes protectores d'animals amb pressupost municipal o comarcal han de tenir unes instal·lacions adequades, responsabilitzar-se de la recollida, facilitar l'adopció i acceptar a l'animal sigui recollit o bé lliurat, aquestes protectoras han d'actuar sense afany de lucre, és a dir sense demanar diners tant a la persona que adopti, com a la que lliuri l'animal. Només es permetrà l'adopció a persones que realment vulguin l'animal per companyia i no per a fins comercials.


10° Projecte ; Millores en les proteccions socials
 

Objectiu fonamental en millorar la protecció en persones en situacio de risc físic i econòmic a llars desfavorits, amb augment pressupostari del Govern de la Generalitat a les següents mesures de prevenció i actuació :
-Potenciar la figura de l'assistent social i les seves competències en intervencions a domicili en cas de riscos sobre persones i si és necessari en coordinació policial per tal de garantir la seguretat en els més vulnerables, dones, nens i ancians.
-Crear residències especifiques per acollir persones vulnerables que estiguin en situació de risc per maltractament domèstic, abandó o simplement persones sense sostre. Cada municipi amb més de 10.000 habitants o capitals de comarca hauria de habilitar residèncias o habitacions amb aquesta finalitat.
-Fomentar i facilitar els estudis relacionats amb l'atenció a la gent gran i persones amb discapacitat fisica i psíquica.
-Augmentar les places en les residències publiques per a la gent gran i persones amb discapacitat fisica i psíquica.
Renda mínima garantida, modificar alguns aspectes perquè la utilitat de la renda sigui més efectiva i menys assistencial :
     * Percepció incondicional per a persones amb incapacitat física-psíquica per a l'activitat laboral i gairebé sense recursos.
     * Persones capacitades laboralment i gairebé sense recursos, disposició a temps parcial per a treballs públics municipals o de voluntariat acords si és possible, al seu coneixements o experiència laboral, aquesta mesura economitzaria les arques municipals en cost de personal.
     * Famílies, renda parcial i gradual en funció dels recursos econòmics familiars i com a complement d'ajuda a la conciliació de cura dels fills amb una activitat laboral si existís.

* Violència domèstica, renda temporal fins que la persona afectada pugui normalitzar la seva vida al marge de la seva ex-parella violenta.
     * Repoblacio rural, una renda temporal per a les persones que vulguin abandonar les ciutats per viure del camp.
     * Estudiants, que pertanyen a famílies amb recursos mitjans o baixos, una renda gradual en funció dels recursos familiars que ajudin a cobrir les seves despeses de manutenció, desplaçaments i allotjament per a realitzar estudis universitaris o tècnic superiors.

     *Treballadors de temporada, una renda en els mesos de no temporada per a treballadors que visquin en zones d'activitat turístiques d'estiu o hivern.

bottom of page