top of page

Programa municipal maig 2023 Barcelona
 

 

Per una Barcelona més habitable

Punts i objectius prioritaris:


1-Seguretat
2-Neteja

3-Accés a l'habitatge
4- Contaminació i medi ambient
5-Congestion del trànsit

 

1-Mesures de millora en seguretat ciutadana
-Millorar la coordinació entre cossos policials (municipals, autonòmics i estatals)
-Augmentar la partida pressupostària en seguretat
-Millorar la formació dels agents municipals
-Contractar personal de seguretat del sector privat
-Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que aprofiti la taula de diàleg per sol·licitar un codi penal propi català així com també una llei d'estrangeria catalana

-Reforçar la presència de personal de seguretat al metro

-Augmentar el nombre de patrulles de la guàrdia urbana al carrer

-Crear una oficina especialitzada en informar i aconsellar als usuaris que naveguen per internet de protegir-se i denunciar problemes a les xarxes socials, situacions d'assetjament, usurpació d'identitat, estafes, introducció de virus, intolerància a la llibertat d'expressió per part d'altres usuaris i qualsevol altra amenaça.

 

2-Servei de neteja de la ciutat
-Augmentar la partida pressupostària
-Crear brigades suplementàries de neteja amb personal beneficiari de rendes socials
-Invertir en nova maquinària i tecnologia de neteja
-En definitiva dotar de millors recursos el personal de neteja
-Millorar els salaris de personal neteja amb un plus de productivitat

 

3-Accés a l'habitatge
-Fomentar la rehabilitació d'edificis per a ús d'habitatge principal
-Bonificació de l'IBI en immobles hipotecats en particulars i autònoms

-Augmentar l'IBI en immobles abandonats o deshabitats 
-Requalificació de terrenys urbans amb immobles abandonats
-Facilitar la construcció d'un parc d'habitatges al marge del mercat especulatiu
-Aval de l'ajuntament, a l'accés del lloguer a persones amb ingressos baixos i inestables
-Avals en el finançament d'obres de millores en habitatges insalubres
-Ajuts d'accés a la vivenda a famílies monoparentals

-Dins la competència municipal aplicar en tota la seva extensió la llei 24/2015 a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial

4-Contaminació i medi ambient
-Reducció a la meitat dels carrils de circulació de vehicles de motor als carrers confrontants amb centres escolars, residències de gent gran i centres hospitalaris

-Construir aparcaments a extra ràdios de la ciutat gratuïts i vigilats
-Augmentar el nombre de carrers de vianants
-Augmentar la superfície de zones verdes
-Fomentar més la utilització del transport públic

-Habilitar i ampliar el nombre de contenidors de recollida de piles, bateries i residus d'aparells elèctrics-electrònics en col·laboració amb comerços de venda de tots aquests productes domèstics.

 

5-Gestió del trànsit i mobilitat
-Objectiu "0" víctimes mobilitat recorrent a l'assessorament d'associacions especialitzades en seguretat vial

-Reforçar la seguretat viària en usuaris vulnerables: vianants, ciclistes, motocicletes, nens i discapacitats

-Fomentar el civisme dels usuaris del transport privat i públic

-Controlar la normativa correctament en la utilització de patinets i bicicletes
-Definir el disseny dels carrils bici/patí amb el consens dels seus usuaris

-Desincentivar l'ús de l'automòbil
-Restringir les places d'aparcaments exteriors a només residents
-Millorar la qualitat dels pàrquings, així que, accessibilitat i vigilància

-Bons de descompte en pàrquings per a treballadors dins de la seva franja horària laboral

-Fomentar la construcció d'equipament públic de proximitat als barris

-Permetre la circulació de motocicletes als carrils bus/taxi

-Millorar les interconnexions de transport públic entre els municipis de l'àrea metropolitana

-Disminuir les tarifes del transport públic

-Radars escolars , no multar fora dels horaris lectius del centre escolar

 

6-Treballadors públics de l'ajuntament Barcelona
-Prioritzar la millora de les condicions laborals del personal públic de l'ajuntament i entitats col·laboradores.
-Aplicar correctament la classificació professional grup B de l'Estatut de l'empleat públic (EBEP) incloent tots els treballadors amb titulació en Cicle Formatiu Grau Superior o equivalent en el grup B.
 Igualment fer una correcta aplicació del grup C1 incloent aquells titulats en Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
-En convocatòries i vacants d'oferta pública les competències professionals de les quals en la seva gran part corresponguin a una titulació de grau superior o grau mitjà de formació professional estaran destinades prioritàriament a aquests titulats.

 

7- Comerç
-Facilitar la implantació de comerços amb reducció de traves administratives i simplificació de normativa per a l' obtenció de la llicència municipal.
-Incentivar l'obertura de comerç de segona mà, establiments de recollida, condicionament i reparació per a la posterior revenda, d'articles de la llar, roba, electrodomèstics, mobles i objectes en general. La finalitat és reduir residus a la ciutat i comerciar amb preus més assequibles per a la gent d'economia més humil.

 

8-Desenvolupament local i economia productiva
-Protecció de tot el sector productiu en general, empreses, autònoms i treballadors, és fonamental des de l'ajuntament preocupar-se pel benestar econòmic de tots els agents socials, garantint el suport i la col·laboració a totes les associacions empresarials, de comerciants, de treballadors, de col·legis professionals i sindicats, dins l'àmbit municipal.
-Treballar per reduir els costos d'empreses i particulars, vigilant i actuant dins de les competències municipals a combatre l'especulació immobiliària, els possibles abusos de les empreses energètiques i del sector financer.

-Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que demani al govern espanyol el traspàs de gestió de l'aeroport del Prat i Rodalies Renfe

 

9-Imatge internacional
Barcelona com a ciutat de reconeixement internacional ha de donar una imatge d'estabilitat, seguretat, riquesa i prestigi però alhora ha de ser una ciutat agradable per viure-hi i tots els seus barris.
Cal reduir les protestes als carrers tant de sectors professionals com socials, anticipant-se als problemes abans que s'arribi a situacions límit. Tota protesta multitudinària perjudica la imatge així com la seguretat per a inversions i organització d'esdeveniments, no només al carrer, les vagues a l'aeroport del Prat, estacions de tren, accessos viaris a la ciutat...etc. És responsabilitat política intentar evitar aquest tipus de manifestacions, no podem posar en risc el World Mobile Congress, així com es va perdre l'oportunitat que s'instal·lés a Barcelona l'Agència Europea del medicament.

 

10-Futbol Club Barcelona
-Independentment de ser un aficionat del Barça o no, cal reconèixer que el Futbol Club Barcelona és el principal ambaixador mundial de la nostra ciutat, des de l'ajuntament de Barcelona cal oferir tot el suport possible, el Barça és molt més que un club de Futbol, i és un factor important per al prestigi de la ciutat.
-En línia de la importància que té aquest Club per a la ciutat, creiem que des de l'ajuntament de Barcelona caldria oferir la col·laboració a recuperar el millor jugador de la història del Barça que continua en actiu.....Leo Messi, no només des del punt de vista esportiu, sinó per la repercussió comercial i emocional que té per al club i per a una bona part de la ciutat.

 

11-Moviment Independentista
El nostre partit fa una mica més de dos anys que va sol·licitar l'indult per als condemnats del procés, actualment és visible que amb aquesta acció s'ha aconseguit una situació de més estabilitat, després que la societat catalana passés uns temps de gran tensió i enfrontaments.
-En aquests moments el moviment continua actiu representant una gran part de la societat catalana, ignorar el moviment independentista és cronificar el problema, per això creiem que l'ajuntament ha d'afavorir els debats, fòrums i esdeveniments que tinguin com a objectiu parlar del tema del procés independentista com un moviment més racional "de seny" obert, integrador, respectuós i menys radical per evitar protestes contínues que puguin perjudicar l'economia i la imatge social de la ciutat.
La col·laboració de l'ajuntament de Barcelona com a representant de la capital catalana és fonamental en la viabilitat del projecte independentista i hauria de ser un garant que el moviment tingui un espai d'expressió pública que no sigui en  protestes de carrer  facilitant l'oportunitat que pugui engrandir el seu suport social dins de la legalitat vigent.

 

12-Turisme
-Cercar més el turisme de qualitat que el turisme de masses com per exemple un turisme cultural, científic, de negocis, esportiu....L'ajuntament ha d'afavorir i incentivar esdeveniments de qualitat a la ciutat, coordinar amb el sector turístic els packs de visites a museus, monuments, jardins, i qualsevol edificació artística. Aprofitar les instal·lacions esportives per fomentar l'estada de persones amb perfil esportiu per realitzar stages de formació, competicions internacionals...etc.
En resum, l'ajuntament ha de ser un veritable promotor comercial de la ciutat.

 

13 -Milloras socials

-Augmentar el nombre d'agents cívics

-Millorar els equipaments dels centres cívics i cases culturals

-Augmentar els centres d'acollida de dones, nens i ancians amb problemes de maltractament a la llar

-Invertir en tots els aspectes necessaris per facilitar l'accessibilitat per tota la via pública de la ciutat per a les persones amb mobilitat reduïda

-Augmentar el nombre de places en residències públiques de gent gran , així com agilitzar el temps d'espera en la concessió amb la nova construcció de residències i centres de dia en col·laboració amb la Generalitat

-Augmentar el nombre de residències geriàtriques amb especialització en persones amb discapacitat

-Obrir un centre d'acollida per a dones i els seus respectius fills  que provinguin de països que la integritat física i la vida de la dona estigui en seriosa amenaça

-Impulsar i fomentar l'associacionisme de les persones amb discapacitat

-Millores per a les persones amb discapacitat auditiva:

-Dotar  a les OAC ( oficines atenció ciutadana )  de tablets connectades a internet per accedir a un intèrpret en llengua de signes via online de forma instantània
-Oferir  formació en cursos de diferents nivells de llengua de signes per a tota persona que vulgui iniciar-se o millorar la seva llengua de signes ,treballadors públics amb funcions de servei assistencial a les persones i en especial a famílies amb fills sords ,cursos que es podrien impartir a través de l'Agència de Desenvolupament local  (Barcelona Activa)
-Aconseguir una major inclusió social en actes culturals com teatres , museus o les activitats físiques facilitant l'existència d'intèrprets en llengua de signes
-Col·laborar juntament amb la Generalitat d'incorporar més intèrprets en llengua de signes, en hospitals, CAP escoles i administració pública en general

-Augmentar el contingut de programes subtitulats a les tv locals

-Obrir una nova residència geriàtrica i un centre de dia amb un determinat número de places reservades per a persones sordes amb serveis específics i amb formació del personal sanitari en atendre persones amb discapacitat auditiva.

-Afavorir l'accés a la formació de personas sordas per a l'ocupació dins l'àmbit municipal

-Prioritats per les  persones amb discapacitats fisica i/o orgàniques

-Adaptar la normativa local a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
-Tenir com a objectiu aconseguir el màxim grau d'inclusió de les persones amb discapacitat i les seves famílies,
tal com també estableix el principi de subsidiarietat i la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
-Desenvolupar la Llei d'accessibilitat i fer un seguiment i control de la nova construcció i de les reformes als edificis públics i locals comercials.
-Impulsar que el transport públic sigui accessible, garantint que la infraestructura de parades amb competències municipals sigui accessible.
-Millorar l'accessibilitat a l'espai públic

-Garantir el dret a lhabitatge accessible i assequible per a les persones amb discapacitat
-Vetllar perquè tots els equipaments sanitaris de la ciutat siguin accessibles
-Garantir que totes les dimensions del lleure que es duen a terme a la ciutat siguin accessibles per a totes les persones discapacitades
-Impulsar fórmules que millorin la participació ciutadana, de les persones discapacitades
-Formar en atenció a la diversitat i en el coneixement dels drets de les persones amb discapacitat tots els agents municipals implicats en funcions datenció directa.

14-Estructures i serveis de suministrament municipal

-Inventari de seguretat, revisar i analitzar la situació de l'estat de la xarxa viària de la ciutat, calçades, voreres, túnels i ponts, així com, les estructures dels subministraments elèctrics, de proveïment d'aigua, clavegueram...etc

-Cercar solucions a mitjà o llarg termini sobre el tema de la sequera per poder millorar les polítiques hídriques de l'Ajuntament obrint un debat d'especialistes tècnics en aquests àmbits

15-Educació 

-Facilitar i fomentar la incorporació d'un major nombre d'educadors socials als centres escolars per tal de vigilar l'assetjament i altres actituds violentes entre els/les alumnes

-En coordinació amb el departament d'ensenyament de la Generalitat, introduir l'assignatura de salut mental a escoles de primària i secundària per tal de reduir la vulnerabilitat dels nens cap a l'aparició de problemes de caràcter mental, conductual i afectiu

16-Protecció i defensa animals

-Reconèixer les entitats de protecció animal de Barcelona com a servidores d'un benefici social important per a la ciutat i per tant recuperar les ajudes i subvencions necessàries per a totes aquestes entitats que treballen diàriament en el benestar animal.

-Supervisar i vigilar que els recursos i els responsables de la seva gestió no incórreguen en alguna mala praxi o una administració fraudulenta.

Justícia i Unió coalició per Barcelona
Coalició per Barcelona
IMG-20230424-WA0003.jpg

Justícia Econòmica Social

Unió Europea Pensionistes

bottom of page