Programa municipal maig 2023 Barcelona
( programa provisional susceptible de ser modificat )

punts i objectius prioritaris:


1-Seguretat
2-Neteja
3-Accés a l'habitatge
4- Contaminació i medi ambient
5-Congestion del trànsit

 

1-Mesures millora seguretat
-millorar la coordinació entre cossos policials (municipals, autonòmics i estatals)
-augmentar la partida pressupostària en seguretat
-millorar la formació dels agents municipals
-contractar personal de seguretat del sector privat
-sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que aprofiti la taula de diàleg per sol·licitar un codi penal propi català així com també una llei d'estrangeria catalana

 

2-Servei de neteja de la ciutat
-augmentar la partida pressupostària
-crear brigades suplementàries de neteja amb personal beneficiari de rendes socials
-invertir en nova maquinària i tecnologia de neteja
-en definitiva dotar de millors recursos el personal de neteja
-millorar els salaris de personal neteja amb un plus de productivitat

 

3-Accés a l'habitatge
-fomentar la rehabilitació d'edificis per a ús d'habitatge principal
-bonificació de l'IBI en immobles hipotecats en particulars i autònoms

-augmentar l'IBI en immobles abandonats o deshabitats
-requalificació de terrenys urbans amb immobles abandonats
-facilitar la construcció d'un parc d'habitatges al marge del mercat especulatiu
-aval de l'ajuntament, a l'accés del lloguer a persones amb ingressos baixos i inestables
-avals en el finançament d'obres de millores en habitatges insalubres
-ajuts d'accés a la vivenda a famílies monoparentals

 

4-Contaminació i medi ambient
-construir aparcaments a extra ràdios de la ciutat gratuïts i vigilats
-augmentar el nombre de carrers de vianants
-augmentar la superfície de zones verdes
-fomentar més la utilització del transport públic

 

5-Congestió del trànsit
-aplicar la normativa correctament en la utilització de patinets i bicicletes
-ampliar la xarxa de carrils per a patinets i bicicletes
-desincentivar l'ús de l'automòbil
-restringir les places d'aparcaments exteriors a només residents
-millorar la qualitat dels pàrquings, així que, accessibilitat i vigilància
-fomentar la construcció d'equipament públic de proximitat als barris